Мој завичај-провера знања

1. Шта је завичај?________________________________________________________

Мој завичај је ________________ и припада __________________округу.            Река Дрина настаје код _________________ од река ___________и ______________

_______________језеро је вештачко језеро јер је настало_______________________

Планине у мом завичају су______________________________________________

2. Рељеф је_________________________________________________________

3.  Назив облика рељефа повежи с његовим описом.

ПЛАНИНАБРЕЖУЉАК

НИЗИЈА

БРДО

РЕЧНО КОРИТО

КОТЛИНА

___ је велика равница чија је надморска висина мања од 200метара.

___је удубљење у земљишту кроз које протиче река

___је узвишење више од 500м надморске висине.

____је равно земљиште окружено планинама и брдима.

____је мање узвишење с надморском висином до 200м.

____је узвишење с надморском висином од 200-500метара.

4. Воде:  а) Текуће: _____________,__________________ и _________________

б) Стајаће:______________,__________________и_________________

5.Извор је__________________________________________________________,

а ушће ______________________________________________________________

6. Надморска висина  је _______________________________________________

7. Какав је крај  приказан на сличицама?

b p r

_______________      ________________              ______________________________

8. Како се назива пут текуће воде од извора до ушћа?  ____________________________

9. Објасни како можемо да одредимо  леву и десну обалу реке.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Водостај  је________________________________________________________________

11. Упиши  где се на слици налази  ушће  а где извор.

u

12. По чему се текуће и стајаће воде разликују?___________________________________

______________________________________________________________________

13. По чему се разликују природна и вештачка језера?_______________________________

_______________________________________________________________________

14. Ова планина се налази у Војводини. Некада давно била је острво Панонског мора.

Проглашена је за први национални парк у Србији. О којој планини је реч?

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Стара планина

б) Копаоник

в) Тара

г) Фрушка гора

 

15. Становници планинских села најчешће се баве сточарством зато што на планинама

има доста:

а) шума

б) њива

в) пашњака

г) река

Заокружи слово испред тачног одговора.

16. Напиши назив највеће десне притоке Дрине у твом завичају._______________

1.  Повежи линијама облике рељефа и њихове описе, као што је започето.

равница ·                         · узана, дубока речна долина

котлина ·                          · равница између планина

планина ·                         · равно земљиште без узвишења

клисура ·                          · највише узвишење

брдо ·

2.  Облици рељефа поређани од најнижег до највишег су:

a) равница, планина, брдо

б) брдо, равница, планина

в) равница, брдо, планина

3. Зашто се хидроелектране обично праве на планинским рекама?

а) Зато што планинске реке кривудају.

б) Зато што су планинске реке хладне и бистре.

в) Зато што су планинске реке брзе и снажне.

г) Зато што планинске реке нису пловне.

4. Чега има више у Србији – стајаћих вода или језера?

Коста каже да на то питање не може да одговори јер не зна тачан број језера у

Србији. Марко сматра да Коста греши, јер се и без пребројавања може дати

тачан одговор.

Ко је у праву?

а) Марко

б) Коста

Објасни зашто.

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

5. Поморавље je назив за:   ( Заокружи слово испред тачног одговора)

а) планине уз реке Велику Мораву, Западну Мораву и Јужну Мораву

б) клисуре река Велике Мораве, Западне Мораве и Јужне Мораве

в) равнице уз реке Велику Мораву, Западну Мораву и Јужну Мораву

г) насеља уз реке Велику Мораву, Западну Мораву и Јужну Мораву

6. Којим редоследом је планинар “освајао” планину?

а) врх, страна и подножје

б) страна, врх и подножје

в) подножје, страна и врх

Advertisements

Провера -математика

 

         Сабирамо и одузимамо бројеве до 1 000          

  1. Израчунај:

 

396 + 7 =                                  706 – 9 =

697 + 28 =                               641 – 56 =

375 + 264 =                             1000-894=

 

  1. Израчунај вредност израза :

 

( 275 + 69 ) – 157 =_________________________________________________

 

924-(542 – 126) =________________________________________________

 

  1. Који је број за 425 већи од 268?

 

_________________________________________________________________

 

  1. Од највећег  непарног броја седме стотине одузми претходник броја 396.

 

_____________________________________________________________________

 

 

  1. Збиру бројева 254 и 369 додај разлику бројева 658 и 499.

 

_____________________________________________________________________

 

6.За колико је разлика бројева 892 и  128 већа од збира бројева 254  и  189?

_________________________________________________________________

7. У једном пакету има 156 часописа, у другом 39 мање. Колико их је у трећем ако  је у сва три  пакета укупно 584  часописа?

 

_________________________________________________________________

 

Одговор:____________________________________________________________

 

 

 

 

 

  Умем да :  
1. Сабирам  троцифрен и једноцифрен број  
  Сабирам  троцифрен  и двоцифрен број

 

 
  Сабирам троцифрене бројеве

 

 
  Одузимам једноцифрен број од троцифреног

 

 
  Одузимам двоцифрен број од троцифреног

 

 
  Одузимам троцифрене бројеве

 

 
2. Израчунавам вредност израза с две рачунске операције истог приоритета  
3. Рачунам вредност израза на основу захтева ,,већи за“  
4. Одредим и запишем бројеве на основу више захтева и израчунам њихову разлику  
5. Правилно употребим појмове ,,збир“ и ,,разлику“ и рачунам вредност израза  
6. Рачунам збири разлику бројева на основу захтева ,,за колико већи“  
7. Решавам сложен текстуални задатак  

 

Потребно је да вежбам: