Стандарди

Стандарди  су  прецизни искази који описују кључне компетенције које ученици треба да изграде након четворогодишњег изучавања одређеног наставног предмета .

Образовни стандарди  су описи способности, знања и умења из неког предмета које очекујмо од ученика на одређеном образовном узрасту и  нивоу постигнућа у оквиру тог узраста. To су конкретне листе знања, вештина  и способности  које ученици треба да поседују на крају школске године или након завршеног четвртог разреда:

српски језик

математика

природа и друштво

Основни ниво чине стандарди којима су описани  захтеви који представљају базични или основни ниво знања, вештина и умења. Очекује се да ће скоро сви, а најмање 80% ученика постићи тај ниво. На базичном нивоу налазе се  темељна предметна знања и умења, неопходна за сналажење у животу и наставак учења. Овде су смештена она знања и умења која нису једноставна, али су тако темељна да заслужују посебан напор, који је потребан да би њима овладали готово сви ученици.

Средњи ниво  чине стандарди којима су описани  захтеви који представљају средњи ниво знања, вештина и умења   и  описују  оно што просечан ученик може да достигне. Очекује се да ће око 50% ученика постићи или превазићи средњи ниво.

На напредном нивоу  се од ученика очекује да анализира, упоређује, разликује, критички суди, износи лични став, повезује различита знања, примењује их и сналази се у новим и нестандардним ситуацијама. Знања и умења са овог нивоа су трансферна, пре свега за наставак школовања. Очекује се да ће око 25% ученика  постићи тај ниво

Advertisements